REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

STANKA VRAZA 4
42000 VARAŽDIN
TEL: 042/394-000
FAX: 042/394-215


Poštovani građani,

            želimo Vam dobrodošlicu na Internet stranicu Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji je državno tijelo ustrojeno za obavljanje poslova državne uprave u upravnim područjima iz djelokruga rada na području Varaždinske županije.

            Ured državne uprave građanima i pravnim osobama daje podatke, obavijesti i upute, te im pruža stručnu pomoć u poslovima iz svog djelokruga.

            U skladu s naprijed navedenim, ovim putem dajemo Vam osnovne informacija o Uredu, pregled unutarnjeg ustrojstva, zatim pregled upravnih, neupravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te upute za pokretanje postupaka za ostvarivanje određenih prava.

            Idejna osnova projekta reforme javne uprave je moderna, stručna, odgovorna i fleksibilna državna uprava koja će prije svega biti dostupna svima. Slijedom toga želja nam je da Vi svoja prava zajamčena Ustavom i zakonima ostvarite na što brži i jednostavniji način, te da usluge koje pružamo Vama budu kvalitetne, a što je nama krajnji cilj.

          Predstojnica
Ljerka Jović-Mikor, dipl.iurAktualnosti

Datum
Opis
31.03.2015.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011., 83/2013., 143/2013. i OUSRH 13/2014)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Izmjenu Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

27.03.2015.

LISTA  PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2015. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13, 76/14, 147/14, 18/15)

20.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave poštanskih usluga

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

20.03.2015.

JAVNA NABAVA

Ispravak Dokumentacije za izradu ponude za nabavu potrošnog materijala za informatičku i uredsku opremu (rok za dostavu ponude).

18.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave zaštićenih službenih obrazaca

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

18.03.2015.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave potrošnog materijala za informatičku i uredsku opremu

Dokumentacija za izradu ponude
Troškovnik

18.03.2015.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/2015) objavljujemo:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

13.03.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, d o n o s i

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

13.03.2015.

Izbor za gradonačelnika Grada Novog Marofa - drugi krug

Rješenje o zaključivanju popisa birača

27.02.2015.

Izbor za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novog Marofa

Rješenje o zaključivanju popisa birača

16.02.2015.

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst i 94/13.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva ("Narodne novine" broj 55/11), Služba za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016. na području Varaždinske županije

10.02.2015.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i članka 8. Pravilnika o središnjem katalogu službenih dokumenata RH (Narodne novine br. 83/2014) Ured državne uprave u varaždinskoj županiji objavljuje

PRORAČUN UREDA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

10.02.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluka USRH 13/14), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, d o n o s i

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

10.02.2015.

Skladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka USRH) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

06.02.2015.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12), donosi

OBJAVU BIRAČIMA

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. veljače 2015. godine koja stupa na snagu istog dana raspisani su izbori za članove Gradskog viječa i gradonačelnika Grada Novog Marofa te njegova dva zamjenika.

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 8. ožujka 2015. godine

09.01.2015.

OBAVIJEST
PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

08.01.2015.

Na temelju članka 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" br. 40/12, 51/12 i 90/13) način planiranja poslova Ureda vrši se utvrđivanjem godišnjeg plana rada. Godišnji plan rada za 2015. godinu donosi predstojnica Ureda.

31.12.2014.

POZIV NA TESTIRANJE

            Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“,  br. 74/10, 142/11 i 53/12) kandidati prijavljeni za radno mjesta:

  1. „samostalni upravni referent za gospodarstvo“ u Ispostavi Ludbreg Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji
31.12.2014.

DODATNI PODACI JAVNOM NATJEČAJU

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (izvanredni prijam)

1.  Ispostava Ludbreg
           
            Samostalni upravni referent za gospodarstvo -1  izvršitelj

24.12.2014.

POPIS LOKACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA 28. PROSINCA 2014. GODINE

16.11.2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određen je

nedjelja 28.prosinca 2014. godine.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta...

10.11.2014.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji za 2014. godinu, KLASA: 112-01/14-01/14, URBROJ: 2186-01-14-5 od 20. listopada 2014. godine, Ured državne u Varaždinskoj županiji raspisuje
JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

05.11.2014.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim  službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13 i 38/13) te članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine"  br. 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Mišljenju Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/13-01/1080, URBROJ: 515-04-01-02/2-14-2 od 10. siječnja 2014. godine,  Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ispostava Ludbreg:

Samostalni upravni referent za gospodarstvo - 1  izvršitelj
29.10.2014.

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/14-01/179, URBROJ: 515-01-01-01/4-14-2 od 13. listopada 2014. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/14-01/155, URBROJ: 513-05-01-14-2 od 7. listopada 2014. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU

21.10.2014.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011)
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

25.07.2014.

EVIDENCIJA
iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Varaždinske županije za šk.god. 2014./2015.

15.07.2014.

DODATNI PODACI OGLASU

KOMISIJA ZA PRIJAM

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

11.07.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje
dokumentaciju za dostavu ponude u postupku nabave električne energije

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

30.06.2014.

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

18.06.2014.

NATJEČAJ

za upis učenika u I. razred srenjih škola na području Varaždinske županije,
za šk.god. 2014./2015.

02.06.2014.

OBAVIJEST

Radi osiguravanja pristupa informacijama za službenicu za informiranje u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji, određuje se Gordana Novosel, diplomirana pravnica,  na radnom mjestu voditeljice Odjela za pravne i opće poslove Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, tel. 042/394-124, fax: 042/394-215, e-mail adresa: pravna@uduvz.hr.

21.05.2014.

OBAVIJEST

o testiranju za postupak prijama u državnu službu u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

DODATNI PODACI JAVNOM NATJEČAJU

14.05.2014.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2014. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13)
izvršna je s danom 9. svibnja 2014. godine.

30.04.2014.

LISTA  PRVENSTVA

za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće
na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva za 2014. godinu
(članak 12. a Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13)

18.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave poštanskih usluga

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

16.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku nabave zaštićenih obrazaca

Dokumentacija za izradu ponude

Troškovnik

15.04.2014.

JAVNA NABAVA
NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
Ovim putem objavljujemo novu verziju dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javna nabave prirodnog plina pod brojem objave 2014/S 002-0018925.
Izmjena dokumentacije se sastoji samo u korekciji formule za izračun ukupne vrijednosti u “Troškovniku”. Kod izrade ponude molimo koristite korigirani “Troškovnik”.

S poštovanjem,

Odgovorne osobe naručitelja
UDU Varaždinske županije

09.04.2014.

Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2014. godine
donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine", broj
144/12) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji daje

OBJAVU BIRAČIMA

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. više...

09.04.2014.

JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

POZIV ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM

Dokumentacija za nadmetanje

09.04.2014.

Skladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka USRH) Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

Izjave o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

08.04.2014.

Temeljem odredaba Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o proračunu, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji objavljuje

PROCEDURE U POSTUPKU NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA

Odluka o provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Procedura stvaranja obveza za koju se provodi postupak javne nabave

Procedura stvaranja obveza za koje se ne provodi postupak javne nabave

Procedura zaprimanja, provjere računa te plaćanja po računima

08.04.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji donosi

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

07.04.2014.

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

01.04.2014.

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2014.

Glasovanje državljana drugih država članica EU

Obrasci:
- Zahtjev za aktivnu registraciju
- Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
- Zahtjev za prethodnu registraciju
- Zahtjev za privremeni upis
- Odustanak od aktivne registracije
- Odustanak od prethodne registracije
- Odustanak od privremenog upisa

24.03.2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u "Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.

Za dan održavanja izbora određena je

nedjelja, 25. svibnja 2014. godine

više...

11.03.2014.

Poštovani građani,

Obavještavamo vas da je Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Nehruov trg 38, ovlaštena za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.
Na području Varaždinske županije ovlašteni pružatelj u ime Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana je BILJANA ČAMOVSKI, dipl.iur. iz Varaždina, Stanka Vraza 19.

14.02.2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014.GODINU

09.01.2014.

Na temelju članka 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne
novine" br. 40/12, 51/12 i 90/13) način planiranja poslova Ureda vrši se utvrđivanjem godišnjeg plana rada. Godišnji plan rada za 2014. godinu donosi predstojnica Ureda.

10.05.2013. JAVNI POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
10.05.2013.

OBJAVA PLANA PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU

06.03.2013.

OBJAVA

IZMJENE KONSOLIDIRANOG PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

05.02.2013.

ODLUKA

o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje stvarivanja prava na pristup informacijama (službenika za informiranje)

05.02.2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), a u skladu sa člankom 57. Zakona o sustavu državne uprave i ("Narodne novine" broj 150/11) po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, donosi:

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

KONSOLIDIRANI PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Izjave o nepostojanju sukoba interesa.

 

Poštovani građani,

U odnosu prema vama kao strankama, državni službenici su dužni postupati po pravilima dobrog ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika.

Svako odstupanje u ponašanju državnih službenika od navedenih pravila mogu se prijaviti povjereniku za etiku pisanim putem na adresu:
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Povjerenik za etiku
Stanka Vraza 4

ili na telefon broj 042/394101
Sandra Kelemenić, dipl.iur.
e-mail: drustvene.djelatnosti@uduvz.hr.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika ("Narodne novine" br. 40/11 i 13/12).

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove