REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

e-postupci


 

Ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti - izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti - izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva

Ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti - izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti turizma


Ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz područja obrazovanja i znanstvenog istraživanja - privatne tržišne usluge za koje vrijedi pravo poslovnog nastana i sloboda povremenog / privremenog pružanja usluge u EU / EGP.

Dječji vrtići

Obrazovanje odraslih

Kultura

Socijalna politika

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA za sjedište Ureda u Varaždinu
OBRAZAC ZAHTJEVA za ispostave Ureda u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu
U zahtjevu je potrebno upisati podatak "Oblik prodajnog objekta" sukladno Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo. Popis oblika prodajnih objekata možete preuzeti ovdje.

 

  1. Dokaz o upisanoj djelatnosti trgovine (kopija izvatka iz sudskog registra/izvatka iz obrtnog registra/dokaz o upisu u Upisnike u smislu odredaba čl. 5. Zakona o trgovini),

Ovisno o uvjetima, potrebno je priložiti i:

 

Za rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama, plaćaju se upravne pristojbe kako slijedi:
1.. za prodajne objekte površine do 200 m2 ..............................................................  130,00 kn
2.. za prodajne objekte površine veće od 200 m2 ......................................................  280,00 kn
3.. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine
obavlja izvan prodavaonica ...................................................................................... 50,00 kn
Upravna pristojba plaća se u korist Državnog proračuna RH,
IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-1505-<OIB>.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Odjel za obrtništvo, trgovinu, promet i turizam
42000 Varaždin, Stanka Vraza 4/VIII
tel: 042/394 291 ili 042/394 220
Jedinstvena kontaktna točka za elektroničko vođenje postupka: pisarnica@uduvz.hr

Ispostava Ivanec
tel: 042/781 122
Jedinstvena kontaktna točka za elektroničko vođenje postupka: pisarnica.iv@uduvz.hr

Ispostava Ludbreg
tel: 042/810 770
Jedinstvena kontaktna točka za elektroničko vođenje postupka: pisarnica.lu@uduvz.hr

Ispostava Novi Marof
tel: 042/611 022
Jedinstvena kontaktna točka za elektroničko vođenje postupka: pisarnica.nm@uduvz.hr