REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

obavlja upravne i stručne poslove iz upravnih područja gospodarstva i imovinsko-pravnih poslova.

Kontakt Tel: 042/ 394-116
Fax: 042/210-712
Email: gospodarstvo@uduvz.hr

 

VODITELJICA SLUŽBE

ROMANA BORAK JAKLIN

Tel: 042/ 394-108 ; Fax: 210-712
Email: gospodarstvo.voditelj@uduvz.hr

u Službi su ustrojena 2 odjela i to:

 

1. Odjel za obrtništvo, trgovinu, promet i turizam

 

VODITELJ ODJELA: JOSIP BEŠENIĆ
Tel: 042/ 394-249 , Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.jb@uduvz.hr

 

UPRAVNA SAVJETNICA:
Tel: 042/ 394-291 , Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.dk@uduvz.hr

 

VIŠE UPRAVNE REFERENTICE: Tel: 042/394-291, 042/394-220, Fax: 042/210-712
e-mail:gospodarstvo.vh@uduvz.hr,gospodarstvo.jt@uduvz.hr

 

2. Odjel za imovinsko-pravne poslove, poslove rudarstva, poljoprivrede i šumarstva


VODITELJ ODJELA:

Franjo Cirkvenec

Tel: 042/ 810-770, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprfc@uduvz.hr

 

VIŠA UPRAVNA SAVJETNICA:

 

Tel: 042/ 394-252, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprdt@uduvz.hr

 

UPRAVNE SAVJETNICE::


Tel: 042/ 394-201, 042/394-256, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprtv@uduvz.hr, iprih@uduvz.hr

 

 

Odjel za obrtništvo, trgovinu, promet i turizam


 

U Odjelu za obrtništvo i poduzetništvo obavljaju se upravni i stručni poslovi iz djelokruga obrtništva, trgovine, prometa i turizma.

1. U upravnom području obrta obavljaju se sljedeći poslovi:

- osnivanje novog obrta (s početkom ili bez početka obavljanja djelatnosti)
- vrši se promjena sjedišta obrta
- vrši se promjena naziva tvrtke
- vrši se upis izdvojenog pogona
- vrši se brisanje izdvojenog pogona
- upisuje se nova djelatnost obrta
- evidentira se privremena obustava obrta
- vrši se odjava obrta
- evidentira se mirovanje obrta
i svi drugi ostali poslovi vezani uz obavljanje obrta.

Obavijest - "Iznimno u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. za izdanu obrtnicu fizička osoba se oslobađa plaćanja iste."

Za sve upise koristi se univerzalni obrazac "Prijava za upis u Obrtni registar" koji se dobiva u Uredu, odnosno u ispostavama.
- Prijava za upis u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis ortaka u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis u evid. domaće radinosti/spored.zanim. WORD PDF
- Zahtjev trgovačkog društva za obavljanje djelat. kao obrt WORD PDF
- Zahtjev za izvadak iz obrtnog registra WORD PDF
- Zahtjev za izdavanje duplikata male obrtnice WORD PDF

2. U upravnom području ugostiteljstva obavljaju se sljedeći poslovi:

- utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti", "Objekti jednostavnih usluga"


- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta WORD PDF
- Rokovi za usklađivanje sa "Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" ("Narodne novine" broj:82/07) WORD PDF
- vrši se razvrstavanje i kategorizacija drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine "kampovi" i druge vrste objekata za smještaj
- Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine «kampovi i druge vrste objekata za smještaj» WORD PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti prostora za usluživanje na otvorenom - terase
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta prostora za usluživanje na otvorenom - terase WORD PDF

 

- izdaju se odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

- Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju apartmana u seljačkom domaćinstvu   PDF
- Uvjeti za kategorizaciju sobe u seljačkom domaćinstvu   PDF
- Uvjeti za kategorizaciju vinotočja, kušaonice i izletišta   PDF
- Uvjeti za kategorizaciju ruralne kuće za odmor u seljačkom domaćinstvu   PDF
- Uvjeti za kategorizaciju kampa u seljačkom domaćinstvu   PDF

 

- izdaju odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

- Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju apartmana u domaćinstvu – novi objekti WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju apartmana u domaćinstvu – postojeći objekti WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju sobe u domaćinstvu – novi objekti WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju kuće za odmor u domaćinstvu - novi objekti WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju kuće za odmor u domaćinstvu - postojeći objekti WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju kampa u domaćinstvu WORD PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte vrste "Hotel baština" (HERITAGE)
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskom objektu vrste hotel baština (heritage) WORD PDF
- Elementi za kategorizaciju - HERITAGE WORD PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte vrste "Pansion"I
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta u ugostiteljskom objektu vrste pansion WORD PDF
- Elementi za kategorizaciju pansiona – novi objekti WORD PDF
- Elementi za kategorizaciju pansiona – postojeći objekti WORD PDF
- odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu
- Odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu WORD PDF

3. U upravnom području turizma obavljaju se sljedeći poslovi:

- utvrđuje se ispunjavanje propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
- Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije WORD PDF
- Odjava - prestanak pružanja usluga turističke agencije WORD PDF
- izdaju se odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča
- Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča WORD PDF
- utvrđuje se ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu
  Sve informacije o zahtjevu mogu se dobiti u sjedištu Ureda i njegovim ispostavama

4. U upravnom području trgovine obavljaju se sljedeći poslovi:

- utvrđuje se ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta za obavljanje trgovačkog obrta
- trgovine na malo
- trgovine na veliko
- utvrđuje se ispunjavanje minimalnih, tehničkih, općih sanitarnih i zdravstvenih uvjeta poslovnih prostorija, sredstava rada i opreme za obavljanje trgovine trgovačkih društva,
- trgovine na veliko
- trgovine na malo

-

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
(privitak: Oblici prodaje sukladno čl. 1. Pravilnika o klasifkaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo)

- izdaje rješenja trgovačkim društvima za obavljanje djelatnosti na obrtnički način (čl. 8 Zakona o trgovačkim društvima)
- Zahtjev trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti kao obrt WORD PDF

5. U upravnom području prometa i veze obavljaju se slijedeći poslovi:

- izdaju licencije za unutarnji javni cestovni prijevoz
- Zahtjev za izdavanje licencije za unutarnji cestovni promet WORD PDF
- izdaju se potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe
- Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe WORD PDF
- izdaje znak pristupačnosti osobama s invaliditetom u svrhu parkiranja vozila na, za te osobe, određenim parkirnim mjestima
- Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti WORD PDF
- izdaju rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za parkiranje vozila
- Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za parkiranje vozila WORD PDF
- izdaju izvodi licencija zbog povećanja broja vozila
- Zahtjev za izdavanje izvoda licencije (zbog povećanja broja vozila koja se koriste u prijevozništvu) WORD PDF
- izdaju se izvodi licencija zbog zamjene vozila
- Zahtjev za izdavanje izvoda licencije (zbog zamjene vozila) WORD PDF
- izdaju nove licencije i pripadajući izvodi licencije zbog promjene podataka na ranije izdanim licencijama
- Zahtjev za izdavanje nove licencije i pripadajućih izvoda licencije zbog promjene podataka na ranije izdanoj licenciji WORD PDF
- izdaju licencije za djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- Zahtjev za izdavanje licencije za djelatnost pružanja kolodvorskih usluga za autobusne kolodvore WORD PDF
- izdaju rješenja zbog promjene stručne osobe odgovorne za prijevoz
- Zahtjev za izdavanje rješenja zbog promjene stručne osobe odgovorne za prijevoz WORD PDF
- Obavijest o pestanku obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prijevoza WORD PDF
- izdaje izvode potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom  prometu zbog povećanja broja vozila koja se koriste
- Zahtjev za izdavanje izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe putnika/tereta (zbog povećanja broja vozila koja se koriste) WORD PDF
- Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe putnika/tereta (zbog promjene podataka na ranije izdanoj potvrdi) WORD PDF

- izdaje rješenja o ukidanju licencije za prestanak obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prometa

- -Rješenje o ukidanju licencije za prestanak djelatnosti javnog cestovnog prijevoza WORD PDF
- Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu WORD PDF

 

- izdaje izvode potvrda o prijavi prijevoza tereta (putnika u unutarnjem cestovnom prometu zbog zamjene vozila)

- Zahtjev za izdavanje izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe putnika/tereta (zbog zamjene vozila) WORD PDF
- Dokaz o uporabljivosti građevine WORD PDF

 

Odjel za imovinsko-pravne poslove, poslove rudarstva, poljoprivrede i šumarstva

koji obavlja upravne i stručne poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova, te područja rudarstva, poljoprivrede i šumarstva:

- izvlaštenje nekretnina
- naknada/povrat u vlasništvo imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na imovini iz podnijetih zahtjeva općinskog ili županijskog državnog odvjetništva
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
- izdavanje potvrda o podnijetim, odnosno nepodnijetim zahtjevima za naknadu oduzete imovine
- uvođenje u posjed zakupnika zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
- izdavanje odobrenja za istražne prostore i eksploatacijska polja
- vođenje katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja
- dodjela rudarskih koncesija
- odlučivanje o plaćanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
- izdavanje rješenja o dozvoli čiste sječe šuma
- vođenje postupka upisa proizvođača božićnih drvaca u registar proizvođača božićnih drvaca
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika
- rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, kao i područja posebne državne skrbi
- ovjera osobnih kartona

- Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - Obrazac BD-1    
- Evidencija o božićnim drvcima - Obrazac BD-2    
-      


 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove