REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

obavlja upravne i stručne poslove iz upravnih područja gospodarstva i imovinsko-pravnih poslova.

Kontakt

Tel: 042/ 394-116
Fax: 042/210-712
e-mail: gospodarstvo@uduvz.hr , e-mail: iprvz@uduvz.hr

 

VODITELJICA SLUŽBE

ROMANA BORAK JAKLIN

Tel: 042/ 394-108 ; Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.voditelj@uduvz.hr

u Službi su ustrojena 2 odjela i to:

 

1. Odjel za obrtništvo, trgovinu, promet i turizam

 

VODITELJ ODJELA: JOSIP BEŠENIĆ
Tel: 042/ 394-249 , Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.jb@uduvz.hr

 

UPRAVNA SAVJETNICA ZA OBRTNIŠTVO,TRGOVINU, PROMET I TURIZAM: DUBRAVKA KOLAR
Tel: 042/ 394-291 , Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.dk@uduvz.hr

 

UPRAVNA SAVJETNICA ZA OBRTNIŠTVO,TRGOVINU, PROMET I TURIZAM: ANA PLANTAK
Tel: 042/ 394-220 , Fax: 210-712
e-mail: gospodarstvo.ap@uduvz.hr

 

VIŠE UPRAVNE REFERENTICE ZA OBRTNIŠTVO, TRGOVINU, PROMET I TURIZAM:

VALENTINA HLEBEC
Tel: 042/394-291, Fax: 042/210-712
e-mail:gospodarstvo.vh@uduvz.hr

JADRANKA TRAVANČIĆ
Tel: 042/394-220, Fax: 042/210-712
e-mail:gospodarstvo.jt@uduvz.hr

 

2. Odjel za imovinsko-pravne poslove, poslove rudarstva, poljoprivrede i šumarstva

 

 

VIŠE UPRAVNE SAVJETNICE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I RUDARSTVO:

DANIJELA TKALČEC BOLČEVIĆ
Tel: 042/ 394-252, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprdt@uduvz.hr

IVANČICA HORVAT
Tel: 042/ 394-256, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprih@uduvz.hr

TIHA VRČEK
Tel: 042/ 394-200, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprtv@uduvz.hr

 

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I POLJOPRIVREDU:

VALENTINA PETRUS

Tel: 042/ 394-200, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprvp@uduvz.hr

 

UPRAVNA SAVJETNICA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE, REVIZIJU STATUSA, POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO:

ŽAKLINA PREMEC

Tel: 042/ 394-201, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprzp@uduvz.hr

 

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE, IZBJEGLICE, PROGNANIKE, POVRATNIKE, POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO:

MARKO KORADE

Tel: 042/394-256, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprmk@uduvz.hr

 

STRUČNA REFERENTICA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE, IZBJEGLICE, PROGNANIKE, POVRATNIKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE:

DUBRAVKA HERCEG

Tel: 042/ 394-116, Fax: 042/ 394-252
e-mail: iprdh@uduvz.hr

 

 

Odjel za obrtništvo, trgovinu, promet i turizam


 

U Odjelu za obrtništvo i poduzetništvo obavljaju se upravni i stručni poslovi iz djelokruga obrtništva, trgovine, prometa i turizma.

1. U upravnom području obrta obavljaju se sljedeći poslovi:

- osnivanje novog obrta (s početkom ili bez početka rada)
- vrši se promjena sjedišta obrta
- vrši se promjena naziva tvrtke
- vrši se upis izdvojenog pogona
- vrši se brisanje izdvojenog pogona
- upisuje se nova djelatnost obrta
- evidentira se privremena obustava obrta
- vrši se odjava obrta
- evidentira se mirovanje obrta
- vrši se upis u evidenciju izdanih odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja
kao i svi ostali poslovi vezani uz upise promjena u Obrtnom registru i uz obavljanje obrta.

Sukladno odredbama Tar. br. 53. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17), te članka 31. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine br. 115/16), za upise u Obrtni registar propisane su sljedeće tarife:

  • Za upis obrta u Obrtni registar – 250,00 kn

  • Za upis promjena u Obrtni registar – 150,00 kn

Sve uplate upravnih pristojbi vrše se u korist Državnog proračuna RH, IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-1505-OIB

Za upis u Evidenciju domaćih radinosti ili sporednih zanimanja te za upis promjena u navedene evidencije, plaća se upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna, prema Tar.br. 2. st.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodnenovine" br. 8/17).

Obavijest:
"Iznimno u razdoblju od 2.1. 2017. do 1.1.2018. fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice."
"Iznimno u razdoblju od 1.1. 2017. do 1.1.2018. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanja odobrenja za obavljanje domaće radinosti/sporedenog zanimanja.“

Za sve upise koristi se univerzalni obrazac "Prijava za upis u Obrtni registar" koji se dobiva u Uredu, odnosno u ispostavama.
- Prijava za upis u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis ortaka u obrtni registar WORD PDF
- Prijava za upis u evid. domaće radinosti/spored.zanim. WORD PDF
- Zahtjev trgovačkog društva za obavljanje djelat. kao obrt WORD PDF
- Zahtjev za izvadak iz obrtnog registra WORD PDF
- Zahtjev za izdavanje rješenja o ipunjavanju uvjeta z obavljanje pogrebničke djelatnosti WORD PDF

2. U upravnom području ugostiteljstva obavljaju se sljedeći poslovi:

- utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti", "Objekti jednostavnih usluga"


- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta WORD PDF
- vrši se razvrstavanje i kategorizacija drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
- Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj» WORD PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti prostora za usluživanje na otvorenom - terase
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta prostora za usluživanje na otvorenom - terase WORD PDF

 

- izdaju se odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

- Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju u OPG-u   PDF

 

- izdaju odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

- Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu WORD PDF
- Uvjeti za kategorizaciju objekata u domaćinstvu   PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte vrste "Hotel baština" (HERITAGE)
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskom objektu vrste hotel baština (heritage) WORD PDF
- Elementi za kategorizaciju - HERITAGE   PDF
- utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte vrste "Pansion"I
- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta u ugostiteljskom objektu vrste pansion WORD PDF
- Elementi za kategorizaciju pansiona   PDF
- odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu
- Odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu WORD PDF

3. U upravnom području turizma obavljaju se sljedeći poslovi:

- utvrđuje se ispunjavanje propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
- Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije WORD PDF
- Odjava - prestanak pružanja usluga turističke agencije WORD PDF
- izdaju se odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča
- Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča WORD PDF
- utvrđuje se ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu
  Sve informacije o zahtjevu mogu se dobiti u sjedištu Ureda i njegovim ispostavama

4. U upravnom području trgovine obavljaju se sljedeći poslovi:

Utvrđuje se ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje sljedećih djelatnosti trgovine:
- trgovina na malo
- trgovina na veliko
- prodaja robe izvan prodavaonica

Zahtjev za utvrđivanje MTU za obavljanje djelatnosti trgovine podnosi pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini (trgovac) te pravna ili fizička osoba iz članka 5. stavka 1. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14).

- Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine WORD PDF
- (privitak: Oblici prodaje sukladno odredbama Pravilnika o klasifkaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo)   PDF

5. U upravnom području prometa i veze obavljaju se slijedeći poslovi:

 

Odjel za imovinsko-pravne poslove, poslove rudarstva, poljoprivrede i šumarstva

koji obavlja upravne i stručne poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova, te područja rudarstva, poljoprivrede i šumarstva:

- izvlaštenje nekretnina
- naknada/povrat u vlasništvo imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na imovini iz podnijetih zahtjeva općinskog ili županijskog državnog odvjetništva
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
- izdavanje potvrda o podnijetim, odnosno nepodnijetim zahtjevima za naknadu oduzete imovine
- uvođenje u posjed zakupnika zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
- izdavanje odobrenja za istražne prostore i eksploatacijska polja
- vođenje katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja
- dodjela rudarskih koncesija
- odlučivanje o plaćanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
- izdavanje rješenja o dozvoli čiste sječe šuma
- vođenje postupka upisa proizvođača božićnih drvaca u registar proizvođača božićnih drvaca
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika
- rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, kao i područja posebne državne skrbi
- ovjera osobnih kartona

- Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - Obrazac BD-1    
- Evidencija o božićnim drvcima - Obrazac BD-2    
- Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi - Obrazac ZEM 1    
- Zahtjev za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi - Obrazac ZEM 7    

REGISTAR EKSPLOATACIJSKIH POLJA

REGISTAR ISTRAŽNIH PROSTORA

 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove