REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

INSPEKCIJSKI NADZOR

         Poslove inspekcijskoga nadzora provodi upravna inspekcija, koja postupa po službenoj dužnosti te po predstavkama građana.

Zakonom o upravnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 15/18) utvrđena je nadležnost upravnih inspektora ureda državne uprave u županijama za provedbu inspekcijskog nadzora nad:

         Upravna inspekcija postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.

Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.

Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju).

O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.

         Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom postupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova.

Predstavka se može podnijeti:

         Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
         Stanka Vraza 4
         42000 Varaždin,

         upravna.inspekcija@uduvz.hr

         +385(0)42 211 722

         Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.

Upravni inspektor u provedbi nadzora samostalan je u radu.

Neposredni inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadziranom tijelu, kao i u uvjete i način rada nadziranog tijela, u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije, a iznimno izvan godišnjeg plana rada.

Posredni inspekcijski nadzor  provodi se izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Postupak inspekcijskog nadzora je neupravni postupak koji se pokreće po službenoj dužnosti, a o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela sastavlja se zapisnik kojim se izriču zakonom predviđene mjere.

Kontrola izvršenja izrečenih mjera obavlja se posredno (pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera) te po potrebi neposredno.

 

 

 

 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove