REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ustrojstvo Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji

 

Radno vrijeme ureda: 7:00 - 15:00 sati, ponedjeljak - petak
Uredovno vrijeme ureda: 7:15 - 14:30 sati

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji (Zakon o sustavu državne uprave NN 150/2011 i 12/2013 i Uredba o unutarnjem ustroju ureda državne uprave u županijama NN 40/2012) ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 4:

Služba za zajedničke poslove,
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti,
Služba za opću upravu .

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan Sjedišta Ureda ustrojene su:

Ispostava u Ivancu za područje gradova Ivanec i Lepoglava, te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.
Ispostava u Ludbregu za područje grada Ludbrega, te općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.
Ispostava u Novom Marofu za područje gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice, te općina Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Radom službi upravljaju voditelji službi koji su za svoj rad odgovorni predstojniku ureda, a ispostavama upravljaju voditelji ispostava koji su osim predstojniku odgovorni i voditelju službe za odgovarajuće upravno područje. Prema odredbi članka 54. citiranog Zakona Ured državne uprave u županiji obavlja upravne i druge stručne poslove i to:
-  neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu,
-  rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,
-  provodi upravni, odnosno inspekcijski nadzor,
-  prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.

Komuniciranje tijela državne uprave i stranaka

Stranka u upravnom ili neupravnom postupku pokreće postupak putem podneska, a prema odredbi članka 71. Zakona o općem upravnom postupku podnescima se smatraju:
-  zahtjevi,
-  ispunjeni obrasci,
-  prijedlozi,
-  prijave,
-  molbe,
-  žalbe,
-  prigovori.
-  predstavke,
-  obavijesti,
-  priopćenja,
-  te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnom tijelu u vezi određene stvari

Podnesci se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, usmeno izjaviti na zapisnik

U slučaju neposredne predaje podnesci se, u skladu sa odredbama o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti predaju:

1.  u pisarnici u prizemlju poslovne zgrade Ureda državne uprave u Varaždinu, Stanka Vraza 4
2.  u pisarnici poslovne zgrade Ispostave Ivanec Ureda državne uprave u Ivancu, Đure Arnolda 11
3.  u pisarnici poslovne zgrade Ispostave Ludbreg, Ureda državne uprave u Ludbregu, Trg Sv. Trojstva 14
4.  u pisarnici poslovne zgrade Ispostave Novi Marof, Ureda državne uprave u Novom Marofu, Trg hrvatske državnosti 1


U slučaju neposredne predaje u pisarnici Ureda, ukoliko stranka traži, službenik joj je dužan izdati potvrdu o predaji podneska.

Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve potrebne podatke za postupanje i to:

-  ime i prezime stranke, točna adresa prebivališta, broj telefona,
-  naziv tijela kome se upućuje,

-  naziv podneska (zahtjev , prijedlog , ...)
-  naznaka zastupnika ili punomoćnika (ukoliko ga stranka ima),
-  predmet na koji se odnosi,
-  popis priložene dokumentacije,
-  vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva.

Ukoliko je podnesak nerazumljiv ili nepotpun službena će osoba zaključkom upozoriti stranku i odrediti rok za otklanjanje nedostataka uz upozorenje na pravne posljedice ukoliko se nedostaci ne otklone.

Stranke nisu dužne priložiti dokaze u postupku o činjenicama o kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike, osim ako je to posebnim zakonom propisano.

Nadalje, osoba na čiji zahtjev se pokreće postupak je pristojbeni obveznik, odnosno u trenutku predaje zahtjeva obvezna je platiti upravnu pristojbu u visini propisanoj Tarifom upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama. Upravna pristojba plaća se u državnim biljezima ako pristojba iznosi do 100,00 kuna, odnosno izravno na propisani račun Državnog proračuna ukoliko pristojba iznosi više od 100,00 kuna.

Prema stavku 1. članka 17. Zakona o upravnim pristojbama podnesci i drugi spisi za koje nije plaćena pristojba ili nije plaćena u dostatnom iznosu ne primaju se do uplate potpune pristojbe.

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove